Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  profesor Narodowego Uniwersytetu imienia Ivana Franki we Lwowie, Dziekan Wydziału Kultury i Sztuki. Krytyk teatralny, historyk teatru. Absolwentka Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Teatru, Kina i Telewizji im. I. K. Karpenki-Karego na Wydziale Teatrologicznym (1991). W latach 1991-2001 była asystentką kierownika literackiego we Lwowskim Teatrze Narodowym im. M. Zankowieckiej. Od 1999 r. do dziś  pracuje w Katedrze Teatrologii i Sztuki Aktorskiej Wydziału Kultury i Sztuki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki: PhD (2007), doktor habilitowany (2020), profesor katedry (2021). Redaktor naczelna teatrologicznego czasopisma “Proscaenium” LNU im. I. Franki. Prezes Komisji teatrologicznej Towarzystwa Naukowego Imienia Tarasa Szewczenki. Autorka ponad 220 artykułów o historii, teorii teatru, aktualnym życiu scenicznym Lwowa i Ukrainy. Monografię  „Ukraina w teatrze polskim XIX stulecia: strategii oraz formy reprezentacji” poświęciła wyobrażeniowym aspektom teatralnych relacji polsko-ukraińskich. Prowadzi we Lwowie kurs autorski „Studia postkolonialne w teatrologii” na studiach magisterskich a także zajęcia z zakresu studiów teatrologicznych na Uniwersytecie Ukraińskim Katolickim we Lwowie. Uczestniczy w pracach powstałej w ramach Pracowni BPW-TKL międzynarodowej grupy badawczej w roku akademickich 2022/23: „Wiedze lokalne w teatrze i performansie ostatniego dwudziestolecia wobec niesprawiedliwości epistemicznej. Perspektywa Polski i Ukrainy”.

Profesorka zwyczajna, doktorka habilitowana, literaturoznawczyni, slawistka. Od 1998 roku pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2008-2018 kierowała Zakładem Ukrainistyki IFS. Od 2015 roku jest kierownikiem Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych na Wydziale Filologicznym UWr. Od 2008 do 2015 roku pracowała także w Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą literatury ukraińskiej i rosyjskiej, studiów nad płcią, studiów memorialnych i nad traumą, studiów postkolonialnych oraz dekolonialnych. Jest autorką ponad stu publikacji naukowych, w tym takich monografii, jak: Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich. Fiodor Sołogub (2001), W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy „Młodej Muzy” (wyd. pol. 2006; wyd. ukr.: 2016), Химерний Яцків. Модерністський дискурс у прозі Михайла Яцкова (2010), Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną (2018; wyd. ukr. 2020). W latach 2013-2016 kierowała międzynarodowym projektem naukowym nt. „Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle studiów postkolonialnych” (NPRH Nr 12H 12 0046 81). Redaktorka naczelna czasopism: „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” (Wrocław) oraz „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” (Lwów  Kijów – Wrocław), a także serii wydawniczej „Wrocławskie Studia nad Posttotalitaryzmami” (Wydaw. UWr). Wykładała na uniwersytetach w Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Słowacji, Ukrainie, USA. Stypendystka Harvard University. Uczestniczy w pracach powstałej w ramach Pracowni BPW-TKL międzynarodowej grupy badawczej w roku akademickich 2022/23: „Wiedze lokalne w teatrze i performansie ostatniego dwudziestolecia wobec niesprawiedliwości epistemicznej

   Profesor zwyczajny w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie imienia Petra Mohyły w Ukrainie, w latach 1997 -2015 Dziekan Wydziału  Języków Obcych na tej uczelni, w latach 2012 -215 prezes Stowarzyszenia Hispanistów w Ukrainie, autor książek: Jorge Latorre, Antonio Martínez, Oleksandr Pronkevich (eds). El telón rasgado. El Quijote como puente cultural con el mundo soviético y postsoviético. Ediciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona, 2015; Дон Кіхот: роман – міф – товар (Don Quixote:  Novel – Myth – Commodity) – Kyiv, NaKMA University Press, 2012. Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму (Nation as Narration in the Spanish Literature of the Modernist Period). – (Kyiv, Pedahohichna Presa, 2008. Kierownik dwóch projektów badawczych, w tym ostatnio – 2014 -2015 – “Postotalitarian Generational Syndrom in the Slavic Literatures of Central and Eastern Europe at the End of the 20th – the Beginning of the 21st Centuries (sponsored by the Ministry of Science and Higher Education of the Polish Republic # № 12H 12 0046 81 «Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX – początku XXI wieku w świetle studiów  postkolonialnych) we współpracy z Katedrą Ukrainistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Katedrą Teorii Literatury Instytutu Literatury Narodowej Akademii Nauk imienia T.H. Szewczenki. Jego zainteresowania naukowe obejmują: wstęp do metodologii hiszpańskich studiów kulturowych nad narodową tożsamością w literaturze XX wieku, studia na przedstawieniami Hiszpanii i Hiszpanów w ukraińskiej i rosyjskiej literaturze XX i XXI wieku,  intermedialność literatury i filmu, literatury i filmów animowanych, literatury i kitchu oraz reklamy  w procesie konstruowania narodu , totalitarne i post-totalitarne studia w hiszpańskiej, ukraińskiej i rosyjskiej literaturze i kulturze.  Uczestniczy w pracach powstałej w ramach Pracowni BPW-TKL międzynarodowej grupy badawczej w roku akademickich 2022/23: „Wiedze lokalne w teatrze i performansie ostatniego dwudziestolecia wobec niesprawiedliwości epistemicznej. Perspektywa Polski i Ukrainy”. 

   doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i doktor habilitowany w dziedzinie kulturoznawstwa. Profesor Uniwersytetu Śląskiego w  Instytucie Nauk o Kulturze. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół  kilku zasadniczych zagadnień: lokalnej kultury teatralnej, teatru i krytyki teatralnej dwudziestolecia międzywojennego, teatru ludowego i amatorskiego oraz form sztuki estradowej. Autorka dwóch monografii: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia (Katowice 2007) oraz  Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1914-1939 (Katowice 2014 oraz artykułów o teatrze śląskim i zagłebiowskim. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych  oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Razem z Ewą Bal i Ewą Wąchowską jest współredaktorką przygotowywanej do publikacji w ramach działań Pracowni BPW_TKL monografii zbiorowej: Na przecięciu. Performansy naturo-kulturowe w diagnozowaniu stref kontaktu i konfliktu (jesień WUJ 2022)

Łucja Iwanczewska
Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowych studiów z zakresu Gender w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ.   Zajmuje się zagadnieniami performatywności zjawisk kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk performatywnych. Zainteresowania badawcze koncentrują się także wokół historii sztuk performatywnych, badań artystycznych (BA), transdyscyplinarnych sojuszy między nauką i sztuką w perspektywie nowohumanistycznej. Obecnie priorytetem badawczym jest śledzenie praktyk i strategii polskich sztuk performatywnych ostatnich pięciu dekad w Polsce z pogranicza nauki i sztuki, działań artystycznych i społeczno-politycznych, które tworząc hybrydowe, historycznie zmienne performanse kulturowe, projektowały i spekulatywnie wytwarzały wiedzę o polskiej rzeczywistości i o potencjalnych, alternatywnych jej wizjach i możliwościach ich realizacji. Chodzi o strategie i praktyki krytyczne sztuk performatywnych, a przede wszystkim o projekty afirmatywne, modernizacyjne, reparacyjne, proponujące inne od hegemonicznych dominanty relacyjności, współżycia, współzamieszkiwania polskiej przestrzeni kulturowej i społecznej – zarówno w działaniach kolektywnych, jak i indywidualnych artystów, aktywistów, czy artywistów. Publikowała w „Dialogu”, „Didaskaliach”, „Performerze”, „Polish Theatre Journal”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Kontekstach”, „Tekstach Drugich”, „Porównaniach”, w wielu pracach zbiorowych polskich i zagranicznych. Wydała 2 monografie: Muszę się odrodzić. Inne spotkania z dramatami Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Księgarnia Akademicka” Kraków 2006, i Samoprezentacje. Sade i Witkacy, „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2011. W przygotowaniu Potencjalności transformacji. Krótkie trawnie performansów kulturowych w Polsce lat 90., seria „Nowa Humanistyka”, Wydawnictwo IBL PAN, 2022 (w druku, załącznik o przyjęciu do druku). Uczestniczy w pracach powstałej w ramach Pracowni BPW-TKL międzynarodowej grupy badawczej w roku akademickich 2022/23: „Wiedze lokalne w teatrze i performansie ostatniego dwudziestolecia wobec niesprawiedliwości epistemicznej. Perspektywa Polski i Ukrainy”.

Iwona Woźniak

menadżerka  kultury, teatrolożka, animatorka kultury, reżyserka. Dyrektorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Doktorantka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studiowała w Akademii Teatralnej w  Warszawie, Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.   Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Należy do Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Jest także stypendystką Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Inicjatorka i pomysłodawczyni wielu działań społeczno – artystycznych i edukacyjnych. Naukowo zajmuje się badaniem kultur lokalnych, a w szczególności teatrów obrzędowych i etnoteatrów. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2014 roku współprowadzi fundację zajmującą się wsparciem kultury i edukacji, a w szczególności działalnością Teatru Naumionego z Ornontowic. Uczestniczy w pracach powstałej w ramach Pracowni BPW-TKL międzynarodowej grupy badawczej w roku akademickich 2022/23: „Wiedze lokalne w teatrze i performansie ostatniego dwudziestolecia wobec niesprawiedliwości epistemicznej. Perspektywa Polski i Ukrainy”.